ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง กองสารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

146

แบ่งปัน