วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร./ผอ.ศอ.จอส.ภาค 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติของจิตอาสาและ Local CAT ในภาระกิจต่างๆ ณ ห้องประชุม ศฝร.ภ.3 โดยมี พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก., พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร., รอง ผบช.ภ.3,4และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจิตอาสาและLocal CAT 20จังหวัดในพื้นที่ ภ.3,4 โดยเน้นย้ำถึงพระราโชบายงานจิตอาสาที่ทรงพระราชทานว่า”ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ”คืองานที่ทำด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำด้วยใจ ทำด้วยจิตสำนึก ไม่หวังสิ่งตอบแทน และขอให้ทำความเข้าใจคำสั่ง ตร.ที่ 456/2562 ลง 1 สิงหาคม 2562 เรื่องการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อรองรับโครงสร้างจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งการประชุมชี้แจงเพื่อให้เข้าใจแนวทางหรือวิธีปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อที่จะปฎิบัติได้โดยอัตโนมัติตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุหรือในภาวะปกติ เมื่อเกิดเหตุหรือขณะเผชิญเหตุ และหลังเกิดเหตุหรือเข้าฟื้นฟูต่อไป

212

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร./ผอ.ศอ.จอส.ภาค 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติของจิตอาสาและ Local CAT ในภาระกิจต่างๆ ณ ห้องประชุม ศฝร.ภ.3 โดยมี พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก., พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร., รอง ผบช.ภ.3,4และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจิตอาสาและLocal CAT 20จังหวัดในพื้นที่ ภ.3,4 โดยเน้นย้ำถึงพระราโชบายงานจิตอาสาที่ทรงพระราชทานว่า”ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ”คืองานที่ทำด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำด้วยใจ ทำด้วยจิตสำนึก ไม่หวังสิ่งตอบแทน และขอให้ทำความเข้าใจคำสั่ง ตร.ที่ 456/2562 ลง 1 สิงหาคม 2562 เรื่องการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อรองรับโครงสร้างจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งการประชุมชี้แจงเพื่อให้เข้าใจแนวทางหรือวิธีปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อที่จะปฎิบัติได้โดยอัตโนมัติตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุหรือในภาวะปกติ เมื่อเกิดเหตุหรือขณะเผชิญเหตุ และหลังเกิดเหตุหรือเข้าฟื้นฟูต่อไป

แบ่งปัน