ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจประสบการณ์สูงด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45
แบ่งปัน