ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยการสอบข้อเขียน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยการสอบสัมภาษณ์

195

แบ่งปัน