ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน รายการค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ

198

แบ่งปัน