ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

97
View Fullscreen
แบ่งปัน