ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มประวัติข้าราชการตำรวจ ทะเบียนรับหนังสือ และใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

115

แบ่งปัน