ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สมุดโทรศัพท์ตำรวจประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

75

แบ่งปัน