ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สมุดโทรศัพท์ตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

78
View Fullscreen
แบ่งปัน