ตัวอย่าง หนังสือรับรองความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และ แบบคำขออนุญาติให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน

15606

แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3)

View Fullscreen

ตัวอย่าง หนังสือรับรองความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

และ แบบคำขออนุญาติให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน

View Fullscreen
แบ่งปัน