ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง กองสารนิเทศ และรื้อ ถอด และขนย้ายเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์สื่อมวลชน อาคาร 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33

ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง กองสารนิเทศ และรื้อ ถอด และขนย้ายเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์สื่อมวลชน อาคาร 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

แบ่งปัน