ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงชำรุด เสื่อมสภาพ

214

แบ่งปัน