ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงชำรุด เสื่อมสภาพ

132

แบ่งปัน