ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับกล่องกระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ณ ที่ทำการชั่วคราว ของ กองสารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38

แบ่งปัน