วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ณ สโมสรตํารวจ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร พลตํารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นประธานการสัมมนา มอบนโยบายการบริหารราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อกําหนด แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงานโดยมีข้าราชการตํารวจผู้บังคับการขึ้นไปเข้าร่วมสัมมนา

306

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ณ สโมสรตํารวจ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร พลตํารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นประธานการสัมมนา มอบนโยบายการบริหารราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อกําหนด แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงานโดยมีข้าราชการตํารวจผู้บังคับการขึ้นไปเข้าร่วมสัมมนา

แบ่งปัน