ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นคู่มือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

102

แบ่งปัน