ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สมุดโทรศัพท์ตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

57

แบ่งปัน