วันนี้ ๑๔ ก.พ.2564 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เข้าตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกําลังใจแก่ข้าราชการ ตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บ จากการดูแลความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมฯ ณ บริเวณด้านหน้ําศาลหลักเมือง เมี่อช่วงคำ่วันท่ี ๑๓ ก.พ.2564 ที่ผ่านมาโดยมีข้าราชการตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว จํานวนทั้งสิ้น ๒๐ นาย

75

วันนี้ ๑๔ ก.พ.2564 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต. ยิ่งยศ เทพจํานงค์ โฆษกสํานักงานตํารวจ แห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มาตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกําลังใจแก่ข้าราชการ ตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บ จากการดูแลความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมฯ ณ บริเวณด้านหน้ําศาลหลักเมือง เมี่อช่วงคำ่วันท่ี ๑๓ ก.พ.2564 ที่ผ่านมาโดยมีข้าราชการตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว จํานวนทั้งสิ้น ๒๐ นาย ทั้งหมดได้เข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ส.ต.ต.กฤษฎา กุลศรีไทวงษ์ ผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. มีอาการเจ็บบริเวณมือขวา เนื่องจากโดนอิฐปาใส่

2. ส.ต.ต.โภไคย ละเอียด ผบ. หมู่ กองร้อย ที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. มีอํากําร บําดเจ็บตรงไหล่ด้ํานซ้ําย เนื่องจํากโดนอิฐปําใส่

3. ส.ต.อ.ธนะวุฒิ ภูอ่าง ผบ. หมู่ งานจราจร สน. บางกอกน้อย มีอาการแสบผิวต้นคอ คาดว่า โดนน้ํามันสาดใส่

4. ส.ต.ต.คิมหันต์ การหมั่น ผบ. หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. มีอาการ บาดเจ็บบริเวณศีรษะ และมีอาการมึนศีรษะ เนื่องจํากโดนก้อนหินปาใส่

5. ส.ต.ต. เกียรติไพบูลย์ ซาวคําเขตร ผบ. หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. มีอาการแผลฉีกขาด บริเวณคิ้วซ้ายความยาว 1 เซนติเมตร

6. ส.ต.ต.สหรัถ จําพันธ์ ผบ. หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. มีอาการแสบ ใบหน้า และบาดเจ็บบริเวณศีรษะ เนื่องจากโดนพลุไฟ น้ํามันจารบีปาใส่หน้ํา

7. ส.ต.ต.คุณากร ปิดนะ ผบ. หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. มีอาการหูอื้อ

8. ส.ต.ต.วัชรเกียรติ สุ่มมาตย์ ผบ. หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก. อคฝ. มีอาการ หูอื้อ

9. ส.ต.ต.ราชันท์ บุญเรืองผบ. หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก. อคฝ. มีอาการ หูอื้อข้างซ้าย

10. ส.ต.ต.เพ็ญเพชร หนูพัน อายุ 26 ปี ผบ. หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก. อคฝ. มีอาการ หูอื้อข้างซ้าย และมึนศีรษะ

11. ส.ต.ต.ชนสิษฎ์ โพธิวัฒน์ ผบ. หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก. อคฝ.มีอาการ หูอื้อข้างซ้าย

12. ส.ต.ต.อินเตอร์ ตระกูลตั้งจิตร ผบ. หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก. อคฝ. มีอาการ หูอื้อ ทั้ง 2 ข้าง

13. ส.ต.ต.พงศ์ดนัย ช่วยงํานผบ. หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก. อคฝ. มีอาการ บาดเจ็บบริเวณไหล่ขวา เนื่องจํากโดนก้อนหิน

14. ส.ต.ต.ธีระศักดิ์ บุญพล ผบ. หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก. อคฝ. มีอาการ บาดเจ็บบริเวณต้นคอ เนื่องจากโดนก้อนหิน

15. ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ ไชยสลี ผบ. หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก. อคฝ. มีอาการ บาดเจ็บบริเวณสะบักขวา และมีแผลถลอก เนื่องจากโดนสะเก็ดระเบิด

16. ส.ต.ท.อรรณพ แย้มพราย ผบ. หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก. อคฝ. มีอาการ บาดเจ็บบริเวณไหล่ขวา และหูอื้อ

17. ส.ต.ต.ภูมิ รักษ์พันธ์ ผบ. หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. มีอาการบาดเจ็บ บริเวณต้นขาขวา และแผลถลอกต้นขาขวา

18. ส.ต.ต.กฤตภาส พัฒนพาทสกุล ผบ. หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก. อคฝ. มีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อมือขวา และต้นคอด้านขวา

19. ส.ต.ต.ชนาธิป ชัยรัตน์ ผบ. หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก. อคฝ. มีอาการมี บาดแผลที่ต้นขาขวา และปวดบ่าด้านซ้าย

20. ส.ต.ท. ปริวัฒน์ ภาษา ผบ. หมู่ จราจร สน. นางเลิ้ง (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ถูกทําร้าย ร่างกาย จนได้รับบาดเจ็บมีแผลที่ชายโครงด้านซ้าย และอาการบาดเจ็บบริเวณเข่าขวา

จากการเปิดเผยของแพทย์ที่ทําการรักษา พบว่าผู้ได้รับบําดเจ็บส่วนใหญ่ ได้รับบาดเจ็บจาก การถูกปาด้วยของแข็ง และของเหลวคล้ายน้ํามัน

ทั้งนี้ โฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ยังกล่าวถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พร้อมได้สั่งการให้ดูแลด้านสวัสดิการและทําการรักษาข้าราชการตํารวจที่ได้รับ บาดเจ็บให้เป็นอย่างดี

********************************************************* สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร

แบ่งปัน