วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการมอบทุนบุตรข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยมีคุณจำนวน 12 ทุนๆละ10,000บาท โดยมี คุณ รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้กล่าวรายงานก่อนพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว การมอบทุนการศึกษานี้เป็นนโยบายที่สมาคมแม่บ้านตำรวจได้ดำเนินการมาโดยตลอด และมีทุนหลายประเภท เช่น ทุนผู้มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนบุตรข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี และทุนผู้มีความสามารถพิเศษต่างๆ เป็นต้น

130

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการมอบทุนบุตรข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยมีคุณจำนวน 12 ทุนๆละ10,000บาท
โดยมี คุณ รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้กล่าวรายงานก่อนพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว

การมอบทุนการศึกษานี้เป็นนโยบายที่สมาคมแม่บ้านตำรวจได้ดำเนินการมาโดยตลอด และมีทุนหลายประเภท เช่น ทุนผู้มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนบุตรข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี และทุนผู้มีความสามารถพิเศษต่างๆ เป็นต้น

แบ่งปัน