ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการใหม่ของ ฝ่ายวิทยุโทรทัศน์กองสารนิเทศและศูนย์ผลิตรายการและข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้น 2 อาคาร 12 โดยวิธีคัดเลือก

24

แบ่งปัน