สมาคมแม่บ้านตำรวจ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจาการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน และ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พิการทุพพลภาพจนให้ออกจากราชการ เพื่อเป็นสวัสดิการ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ ผู้ได้รับผลกระทบ ครอบครัวละ 50,000 บาท จำนวน 50 ราย ตามบัญชีรายชื่อที่ได้แนบมานี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://policewives.police.go.th

37

สมาคมแม่บ้านตำรวจ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจาการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน และ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พิการทุพพลภาพจนให้ออกจากราชการ  เพื่อเป็นสวัสดิการ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ ผู้ได้รับผลกระทบ ครอบครัวละ 50,000 บาท จำนวน 50 ราย ตามบัญชีรายชื่อที่ได้แนบมานี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://policewives.police.go.th

แบ่งปัน