ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44

แบ่งปัน