“โฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เผย นายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้งบตํารวจ แก้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)”

20
View Fullscreen
แบ่งปัน