สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว ข้าราชการตํารวจหญิง สถานีตํารวจนครบาลทุ่งสองห้องที่เสียชีวิต จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

27

แบ่งปัน