สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เชิญชวนข้าราชการตํารวจและประชาชน “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทําได้” เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก ประจําปี 2564

12

แบ่งปัน