รับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น)

37
รับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น)
          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้ต่อไปนี้ โดยให้จัดทำหนังสือนำส่งสำนักบริหารกลาง ระหว่างวันที่ 7 – 25 มิถุนายน 2564 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
​          ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
1. ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลัง สำนักบริหารกลาง
2. ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
3. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
4. ผู้อำนวยการกลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 1 สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
5. ผู้อำนวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2 สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
6. ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
7. ผู้อำนวยการกลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย
8. ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ สำนักกฎหมาย
แบ่งปัน