“พลังชุมชน จับมือประสานสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ปลอดภัย”

15

“พลังชุมชน จับมือประสานสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ปลอดภัย”

https://fb.watch/6bF6VYBuKK/

ตามที่ตำรวจภูธรภาค 2 ได้มอบหมายให้ สภ.คลองกิ่ว ดำเนินงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ”  โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน  โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

​​​เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64

​​​สภ.คลองกิ่ว  จึงได้พิจารณาคัดเลือก ชุมชนห้วยหาดทราย ม.3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้  เพื่อทำให้เป็นชุมชนที่ปลอดจากยาเสพติด ทั้งผู้เสพและผู้จำหน่าย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างชุมชนให้เป็นชุมชนยั่งยืนที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จะเข้ามาร่วมดำเนินงานตามกระบวนการสแกนพื้นที่ 100% ด้วยความร่วมมือ ของ ชุมชนห้วยหาดทราย

ตลอด 3 เดือน ต้องปลอดจาก ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เสพ นำไปบำบัดรักษา

โดยร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,สาธารณสุข,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำ MOUบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ ตามโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ณ วัดหนองน้ำเขียว ม.3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โดยมีท่าน พิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานในพิธี

 

#ชุมชนนำร่อง #ห้วยหาดทราย
#โครงการชุมชนยั่งยืน
#ฝ่ายปกครอง #ตำรวจ #สาธารณสุข #วัด #โรงเรียน #ผู้นำท้องถิ่น #อบต #กำนัน #ผู้ใหญ่บ้าน #ประธานชุมชุน

จับมือทำ MOU “บันทึกข้อตกลง” แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านแบบครบวงจร

#ผู้เสพได้รับการบำบัด #ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องต้องหมดไป
#ตำรวจคลองกิ่ว ?‍♀️

แบ่งปัน