ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9

แบ่งปัน