โรงพยาบาลตำรวจ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้ารับบริการ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

50

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณี ให้ข้าราชการตำรวจ หรือครอบครัว
ของข้าราชการตำรวจที่มีบัตรประจำตัวเป็นผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลตำรวจ เขารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยไม่ต้องมีการทะเบียนจองฉีดวัคซีน ในห้วงระหว่างวันที่ 5-9 ก.ค. 2564 ตลอดเวลาราชการ และในห้วงระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค. 2564 ในช่วงเวลาบ่าย นั้น

พล.ต.ต.ญาณพงศ์  โสมาภา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ  เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลตำรวจ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องของการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เข็มที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ให้บริการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลตำรวจ ที่มีบัตรประจำตัวหรือ HN ของทางโรงพยาบาล
  2. มีอายุเกิน 60 ปี หรือมีโรคประจำตัวกลุ่มเสี่ยง 7 โรค และได้รับการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  3. ห้วงเวลาการให้บริการ ตามวันและเวลาต่อไปนี้
  • วันที่ 5 – 9 ก.ค. 2564

– ตั้งแต่เวลา 8.00-11.00 น.          จำนวน              350      คน

– ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.        จำนวน              250      คน

  • วันที่ 12 – 16 ก.ค. 64

– 13.00-15.00 น. จำนวน 250 คน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลตำรวจ ขอประชาสัมพันธ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การให้บริการฉีดวัคซีนฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน

 

*********************************************************

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร

แบ่งปัน