ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทโทรศัพท์มือถือและค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

620

ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทโทรศัพท์มือถือและค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบ่งปัน