PowerPoint การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 และมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจ

271

PowerPoint การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 และมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจ (113 downloads)

แบ่งปัน