ประกาศกองบินตำรวจ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบินพาณิชย์ตรีเครื่องบิน , เฮลิคอปเตอร์ ฯ (วันที่ 27 พ.ค. 2559)

216
FullScreen Mode
แบ่งปัน