ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

346

news_head

ฉบับที่  045  ประจำวันที่  4 มีนาคม 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้
พระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10) โฆษก ตร. เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2558 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้ (4 มี.ค.2559) โดยถือเป็นกฎหมายหลักที่จะใช้กำหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจรักษาความปลอดภัย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคมอีกด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม อีกทั้งในปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือทั้งผู้ประกอบการ พนักงานรักษาความปลอดภัย และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาถึงข้อกฎหมายต่างๆ ทั้งในส่วน พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยฯ ตลอดจนกฎหมายลำดับรองที่จะมีการประกาศใช้เพื่อกำหนดรายละเอียดของการปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนต่อไป เพื่อให้การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคม
                     สำหรับคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน ส่วนกรรมการท่านอื่นๆ ประกอบด้วยอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการแต่งตั้ง อีก 6 ท่าน และมีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยเมื่อวันที่ 26 ก.พ.2559 ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการขึ้นเป็นครั้งแรก ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินการ รวมถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่ในด้านต่างๆ ต่อไป

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน