ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

321

news_head

ฉบับที่  040  ประจำวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยในวันที่ 14 ก.พ.59 เป็นวันวาเลนไทน์ ประชาชนหนุ่มสาวหรือเด็กและเยาวชน นิยมออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ทั้งสถานบริการ สถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวเวลากลางคืนหรือสวนสาธารณะ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ออกมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย เพื่อกำชับการปฏิบัติของ บช.น., ภ.1-9, ศชต. และ บช.ก. ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 12-14 ก.พ.59 ให้ดำเนินการเชิงรุกในการเข้มงวดกวดขันต่อพื้นที่ล่อแหลมที่อาจเกิดอาชญากรรมและภัยคุกคามทางเพศ ได้แก่ สถานบริการ สถานบันเทิง โรงแรมม่านรูด สวนสาธารณะ แหล่งมั่วสุมหรือที่ชุมนุมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนจัดชุดสายตรวจตั้งจุดตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายและตรวจวัดแอลกอฮอล์ โดยหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาด

                     ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงขอความร่วมมือพ่อแม่ ผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์อบรมตักเตือนบุตรหลานให้ระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกไปเที่ยวฉลองวันวาเลนไทน์ รวมถึงการให้เด็กและเยาวชนระมัดระวังป้องกันตนเองในเบื้องต้น อีกทั้งดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ในส่วนของสถานบันเทิง สถานบริการ และแหล่งท่องเที่ยวในเวลากลางคืนให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบพฤติการณ์หรือการกระทำผิดของผู้มาใช้บริการที่ผิดกฎหมายให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ สำหรับประชาชนทั่วไป หากพบเห็นเด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อถูกล่อลวง หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของสถานประกอบการ หรือพบเห็นอาชญากรรมต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน