กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน

869

news_head

ฉบับที่  039  ประจำวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน

                  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 6-8 ก.พ.59 เป็นช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ซึ่งจะมีประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายใช้สอยจัดเตรียมสิ่งของเพื่อทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้า บริษัท จะหยุดทำการติดต่อกันหลายวัน เพื่อให้พนักงานหรือลูกจ้างเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากกลุ่มมิจฉาชีพ หรือกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีก่ออาชญากรรม รวมทั้งปัญหาการเกิดอัคคีภัยอันเนื่องมาจากความประมาทจากการจุดธูปเทียนในเทศกาลดังกล่าว  ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย เพื่อกำชับการปฏิบัติของ บช.น., ภ.1-9, ศชต. และ บช.ก. เน้นการปฏิบัติ 3 ช่วงเวลาสำคัญ ได้แก่ ในวันจ่าย (6 ก.พ.59) ให้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราสถานที่/ตลาดที่จำหน่ายสินค้าที่นำไปประกอบพิธีเซ่นไหว้ และบริเวณที่มีประชาชนเดินทางไปจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งเฝ้าระวังการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง ร้านอัญมณี ร้านสะดวกซื้อ โรงทาน สำหรับในวันไหว้ (7 ก.พ.59) ซึ่งมีการจุดธูปเทียนไหว้เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณี และเผากระดาษตามคติความเชื่อ ให้เน้นป้องกันเหตุเพลิงไหม้ โดยจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ และเตรียมการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางระบบรับแจ้งเหตุ รวมทั้งจัดจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และวันเที่ยว (8 ก.พ.59) ให้เน้นตรวจตราสถานที่ท่องเที่ยวและโรงแรม หรือที่พักอาศัยกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งปิดบ้าน บริษัท ห้างร้าน เดินทางไปท่องเที่ยว รวมทั้งป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ให้ทุกหน่วยจัดเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร เพื่อรองรับปัญหาการจราจรที่หนาแน่น ตลอดจนรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นการประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนพบเห็นอาคารและที่พักอาศัยเกิดเหตุเพลิงไหม้ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนขอความช่วยเหลือทางหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน