ดำเนินมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยหนาวและภัยแล้ง

154

news_head

ฉบับที่ 036  ประจำวันที่  28 มกราคม 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยหนาวและภัยแล้ง

                    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10)/โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ตามที่ขณะนี้พื้นที่ต่างๆ หลายแห่งทั่วประเทศ ประสบกับปัญหาภัยหนาว และภัยแล้ง มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก และอาจมีคนร้ายฉวยโอกาสก่ออาชญากรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีโทรสาร ตร. ด่วนที่สุด กำชับให้ บช.น., ภ. 1-9, ศชต., ก. และ ตชด. ดำเนินมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ เพิ่มความเข้มและความถี่ในการออกตรวจให้มากขึ้นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เสี่ยง/จุดล่อแหลมต่างๆ นอกจากนั้น ให้ตรวจสอบในพื้นที่ หากมีประชาชนขาดแคลนเครื่องอุปโภค ให้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน รวมทั้งให้ บช.ตชด., บ.ตร. และ บก.รน. จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเตรียมพร้อมให้การสนับสนุนตามภารกิจที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยต่างๆ
                   ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และภาคเอกชน ในการเพิ่มมาตรการป้องกันภัยในบริเวณสถานที่ของท่าน เช่น การจัดหา รปภ., การติดตั้งกล้องวงจรปิด, การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และกำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารมายังสถานีตำรวจ ที่รวดเร็ว สำหรับพี่น้องประชาชนที่พบเห็นเหตุที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือพบเห็นการกระทำ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดอันตราย สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มายังสายด่วน 191 และ 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน