กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ

10120

news_head

ฉบับที่ 028  ประจำวันที่  24 ธันวาคม 2558

กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ

                    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายที่เน้นการให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กองทะเบียนประวัติอาชญากร จึงได้ขยายเวลาการให้บริการแก่ประชาชนที่ยื่นคำร้องขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อนำไปประกอบในการขออนุญาตต่างๆ เช่น ขอใบอนุญาตจากกรมการกงสุล หรือการบรรจุเข้าทำงานของเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ จากเดิมเฉพาะในเวลาราชการ ได้เปลี่ยนแปลงเป็นเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 20.30 น. ทุกวันทำการ ณ ศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม รายละ 100 บาท ตามอัตราเดิม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข 0 2205 2200 – 1

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน