ร่วมประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม

134

news_head

ฉบับที่ 027  ประจำวันที่  24 ธันวาคม 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม

                    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้ (24 ธ.ค.58) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมาย พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 24) เป็นผู้แทน ตร. ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งนำคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน พร้อมทั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ และคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านวิทยุกระจายเสียง ด้านวิทยุโทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 60 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม โดยมีหน่วยในสังกัด ตร. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สยศ.ตร., สงป., กมค., บช.ก., บช.ส., สทส., บช.ศ., ตท. และ สท. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
                     ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแล้ว คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่อด้านต่างๆ ยังได้รับฟังข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่และการดำเนินการที่ผ่านมาของ ตร. ในการกำกับดูแลสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม ตลอดจนปัญหา อุปสรรค จากนั้นคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน และคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เยี่ยมชมศึกษาการปฏิบัติงานของ ศปก.ตร. ณ ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน