พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. มอบรางวัลความเป็นเลิศ ตามแผนยุทธการ Empowerment ของ กต.ตร.กทม. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

413

news_head

ฉบับที่ 024  ประจำวันที่  21 ธันวาคม 2558

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. มอบรางวัลความเป็นเลิศ
ตามแผนยุทธการ Empowerment ของ กต.ตร.กทม.
ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้ (21 ธ.ค.2558) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศตาม แผนยุทธการ Empowerment ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร (กต.ตร. กทม.) โดยมี พล.ต.อ.หาญพล นิตย์วิบูลย์ ที่ปรึกษา (สบ10), พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผู้บังคับบัญชาหน่วยเกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้ง บช.น., ตลอดจนผู้แทน กต.ตร.กทม., อนุ กต.ตร., กต.ตร.สน., รวมทั้ง ผู้แทน สน.พื้นที่ต่างๆ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
                     ในปี พ.ศ.2558 มีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศตามแผนยุทธการ Empowerment ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 55 รายการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
                     1. รางวัลที่มอบให้กับสถานีตำรวจ และ กต.ตร.สน. ที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ระดับดี และระดับชมเชย ทั้ง 3 ด้าน ๆ ละ 4 รางวัลของแต่ละ บก.น.
                     2. รางวัลที่มอบให้ บก.น. และ อนุ กต.ตร.บก.น.1–9 ที่มีผลงานการประเมินระดับดีเยี่ยม ระดับดี และระดับชมเชย ทั้ง 3 ด้านๆ ละ 6 รางวัล
                     3. รางวัลที่มอบให้กับบุคคลดีเด่นระดับ บก.น. และระดับ บช.น. เป็นการมอบให้กับข้าราชการตำรวจระดับบริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ปป., จร. และการบริหารจัดการ ของระดับ บก.น. และระดับ บช.น.
                     ยุทธการ Empowerment สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีอำนาจ ในการดำเนินกิจกรรมในกิจการตำรวจด้วยตนเอง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและก่อให้เกิดความยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของประชาชน ชุมชนอย่างแท้จริง โดยไม่ได้ยึดเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลัก ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา 4M (Man Money Material Management) ของภาครัฐได้อย่างยั่งยืน โดยคาดว่าสิ่งที่ประชาชนได้รับจากโครงการ คือ การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกันอาชญากรรมมากขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอาชญากรรม และเข้ามามีส่วนร่วมเป็น กต.ตร. อาสาสมัครในรูปแบบภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมบทบาทอำนาจหน้าที่ของ กต.ตร. ให้เข้าถึงชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนประชาชนมีความสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน