สถานการณ์อาชญากรรมในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ 2558 และแนวโน้มอาชญากรรมปีงบประมาณ 2559

832

news_head

ฉบับที่ 013  ประจำวันที่  17 พฤศจิกายน 2558

สถานการณ์อาชญากรรมในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ 2558
และแนวโน้มอาชญากรรมปีงบประมาณ 2559

                      สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10)/โฆษก ตร. เปิดเผยว่า จากรายงานสรุปสถิติการรับแจ้งเหตุและการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับฐานความผิดคดีอาญา ในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้ง 27,607 ราย กลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้ง 75,557 ราย กลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ รับแจ้ง 33,174 ราย และกลุ่มที่ 4 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มีการจับกุม จำนวน 521,475 ราย ซึ่งในภาพรวมของการปราบปรามอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผลการจับกุม คิดเป็นร้อยละ 83.70 ของคดีที่รับคำร้องทุกข์ทั้งหมด
                      สำหรับคดีอาญาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากปีก่อนหน้า ได้แก่ การทำร้ายร่างกายและการทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย การข่มขืนกระทำชำเรา การลักทรัพย์และชิงทรัพย์ โดยพบว่า สาเหตุสำคัญของการกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น มักเกิดจากการทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจากเมาสุรา ส่วนการข่มขืนกระทำชำเรา มักพบสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเรื่องชู้สาวและเมาสุรา สำหรับคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มักพบเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ ถนน ตรอก ซอย ห้วงเวลาเกิดเหตุมักจะเกิดในเวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงกลางคืน
                     เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า แนวโน้มการกระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ ที่เพิ่มสูงขึ้น มีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการว่างงานของแรงงาน โดยในปีงบประมาณ 2559 คาดว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ประกอบกับเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ โดยเฉพาะคดีชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ ฉ้อโกง และยักยอกทรัพย์ มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น
                     ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำสถิติคดีอาญาในรอบปีที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ โดยคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยปฏิบัติต่างๆ ในภาพรวมแล้ว และได้สั่งการไปยัง บช.น., ภ.1-9 และ ศชต. ซึ่งเป็นหน่วยพื้นที่ รวมถึง บช.ก. ให้นำข้อมูลดังกล่าวกำหนดเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมคดีประทุษร้ายต่อร่างกายและเพศ โดยเน้นการควบคุมปัจจัยแวดล้อมโดยเฉพาะสถานบริการ การจำหน่ายสุรา ตลอดจนสื่อลามกอนาจารอย่างเข้มข้นและจริงจังด้วยอีกส่วนหนึ่ง สำหรับพี่น้องประชาชน หากประสงค์แจ้งเบาะแสอาชญากรรม หรือต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน