พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม รับมอบนโยบายการบริหารราชการ ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วันที่ 4 ต.ค.2558 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

203

news_head

ฉบับที่ 001  ประจำวันที่  4 ตุลาคม 2558

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายการบริหารราชการ ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วันที่ 4 ต.ค.2558 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้ (4 ต.ค.2558) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. พร้อมทั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบช. และ ผบก. จากทุกหน่วยในสังกัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จำนวนทั้งสิ้นรวม 355 นาย ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
                     ภายหลังที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้รับฟังการกล่าวรายงานจากผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจและร่วมรับชมวีดิทัศน์การบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมกับ ที่ประชุมแล้ว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ได้กล่าวมอบนโยบายการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งแยกออกเป็น 6 ด้านหลัก คือ “1.การพิทักษ์ ปกป้องและเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 3.การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม 4.การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ 5.การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจ ในยุคประชาคมอาเซียน 6.การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล” โดยได้เน้นย้ำการดำเนินการของทุกหน่วยในสังกัด ให้มุ่งผลลัพธ์สุดท้าย นั่นคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความยุติธรรม
                     ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จะอยู่ภายใต้การกำกับบริหารราชการซึ่งแบ่งออกเป็น 10 สายงาน ได้แก่ งานถวายความปลอดภัย งานบริหาร 1, 2 งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานความมั่นคง งานกฎหมายและสอบสวน งานต่างประเทศ งานกิจการพิเศษและจราจร งานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และงานจเรตำรวจ ตามที่ ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งกำหนดลักษณะงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. เมื่อ 1 ต.ค.2558

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน