ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) (วันที่ 19 ส.ค. 2559)

246

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) (วันที่ 19 ส.ค. 2559)

FullScreen Mode
แบ่งปัน