ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) (วันที่ 19 ส.ค. 2559)

603

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) (วันที่ 19 ส.ค. 2559)

View Fullscreen
แบ่งปัน