ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 12/2559 ลงวันที่ 23 ส.ค.2559 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (กลุ่ม Al-Qaida)

1207

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 12/2559 ลงวันที่ 23 ส.ค.2559 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (กลุ่ม Al-Qaida)

View Fullscreen
แบ่งปัน