ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศเกียรติคุณของที่ระลึกให้กับข้าราชการของส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ

573

สามารถดาวน์โหลดภาพบรรยากาศได้ตาม link :https://www.dropbox.com/s/dptewotqd3qvbyo/วันเกษียณ.zip?dl=0

แบ่งปัน