สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560

13859

สำนักงานตำรวจแห่งชาาติเปิดรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560

สมัครได้ที่ http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://rcm.edupol.org/NewWeb/

แผ่นพับ_Front_A4

แผ่นพับ_Back_A4

View Fullscreen
แบ่งปัน