เกี่ยวกับเรา | กองสารนิเทศ

เกี่ยวกับเรา

กองสารนิเทศ

อำนาจหน้าที่ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่
๗ ก.ย.๒๕๕๒ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ รวมถึงระเบียบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดอำนาจหน้าที่ของ กองสารนิเทศ ดังนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเฝ้าฟัง รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินค่า วิเคราะห์ สรุปรายงานข่าวและสถานการณ์ จัดทำสรุปรายงานประจำวัน และรายงานข่าวที่สำคัญเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานส่งกำลังบำรุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน
๑๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายเฝ้าฟังฯ

ฝ่ายเฝ้าฟัง วิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเฝ้าฟัง รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินค่า วิเคราะห์ สรุปรายงานข่าวและสถานการณ์ จัดทำสรุปรายงานประจำวัน และรายงาน ข่าวที่สำคัญเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานเฝ้าฟัง ติดตามข่าวและสถานการณ์จากสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และแหล่งข่าวอื่น ๆ
๓) รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินค่า วิเคราะห์ สรุปรายงานข่าวและสถานการณ์จากสื่อต่าง ๆ
๔) จัดทำสรุปรายงานประจำวันและรายงานข่าวที่สำคัญเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๕) การจัดทำแผนคำสั่ง ตรวจสอบ ควบคุมนโยบายการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
๖) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และคัดเลือกเรื่องราวต่าง ๆ ข้อเสนอแนะ ระเบียบ กฎหมาย หรือเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งทางบวกและทางลบ
จากสื่อต่าง ๆ เพื่อนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาสั่งการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยชี้แจงและ ลงข่าวเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับประชาชน
๗) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง

ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงานของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานผลิตและจัดรายการ และข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
๓) งานผลิตสปอต บทความ และสารคดีทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
๔) งานผลิตรายการพิเศษเนื่องในวาระสำคัญต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
๕) งานถ่ายทอดเสียง บันทึกเสียง และตัดต่อทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
๖) งานควบคุมและกำกับการผลิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
๗) งานโฆษณาวิทยุกระจายเสียง
๘) งานประมวลข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
๙) งานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์วิทยุกระจายเสียงภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๐) งานแถลงข่าวและงานประสานงานสื่อวิทยุกระจายเสียงภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๑) ตรวจสอบและประเมินผลการผลิตและการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง และการตรวจสอบ ประเมินผลสถานีวิทยุกระจายเสียง
๑๒) งานจัดเก็บ รวบรวมข่าวและรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
๑๓) งานจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลข่าวสารทั่วไปด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์ฯ

ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ โสตทัศนูปกรณ์ สื่อวีดิทัศน์ และสื่อสารสนเทศเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานผลิตและจัดรายการ และข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
๓) งานผลิตสปอต บทความ และสารคดีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
๔) งานผลิตรายการพิเศษเนื่องในวาระสำคัญต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางสถานีวิทยโทรทัศน์
๕) งานผลิตสื่อวีดิทัศน์ โสตทัศนูปกรณ์
๖) งานถ่ายทอดสด บันทึกรายการ และตัดต่อทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
๗) งานควบคุมและกำกับการผลิตทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
๘) งานเผยแพร่สื่อวิทยุโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๙) งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์
๑๐) งานประมวลข่าวทางวิทยุโทรทัศน์
๑๑) งานถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
๑๒) งานสื่อสารสนเทศ และควบคุมการสื่อสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๓) ปฏิบัติงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องมือตัดต่อลำดับภาพวีดิทัศน์สำหรับการจัดทำรายการต่าง ๆ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสปอตโฆษณา
๑๔) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์
๑๕) งานแถลงข่าวและงานประสานงานสื่อวิทยุโทรทัศน์ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๖) ตรวจสอบ ประเมินผลการผลิตและการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์
๑๗) งานจัดเก็บ รวบรวมข่าวและรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
๑๘) งานจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลข่าวสารทั่วไปด้านสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และงานนิทรรศการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยปฏิบัติ หน้าที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์
๓) งานรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลข่าว และคัดเลือกข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์
๔) งานจัดทำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ แผ่นปลิว และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
๕) งานออกแบบรูปเล่มและปกหนังสือ วารสาร นิตยสาร จุลสาร และอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๖) งานเผยแพร่ชื่อหน่วยงาน รายชื่อข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับสารวัตรขึ้นไป พร้อมเบอร์โทรศัพท์ จากข้อมูลสมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๗) รวบรวมข่าวสาร สารคดี บทความ และงานเขียนต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ในทางวิชาการและความบันเทิงเพื่อให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน
๘) รวบรวมบทประพันธ์ คติพจน์ สุนทรพจน์ และอื่น ๆ ที่สำคัญและน่าสนใจ
๙) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางสื่อสิ่งพิมพ์
๑๐) งานแถลงข่าวและงานประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๑) ตรวจสอบและประเมินผลการผลิตและการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์
๑๒) งานจัดเก็บรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๓) งานรวบรวมและจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารทั่วไปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๔) เผยแพร่และแจกจ่ายข้อมูลกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางเอกสารและสิ่งพิมพ์
๑๕) งานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และการจัดนิทรรศการ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานแสวงหาและเก็บรวบรวมวัตถุของกลางหรือวัตถุอื่นที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ตำรวจ
๓) งานดูแล รักษา และอนุรักษ์ของกลางหรือวัตถุต่าง ๆ ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งอนุรักษ์และกรรมวิธีจัดเก็บวัตถุต่าง ๆ
๔) การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๕) การบันทึกข้อมูล และการจัดทำทะเบียนวัตถุต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๖) ดำเนินการจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
๗) งานวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจหน่วยต่าง ๆ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น วิวัฒนาการเกี่ยวกับอาวุธของตำรวจ ประวัติความเป็นมาเครื่องแบบตำรวจ วิธีการเก็บรักษาและนำส่งเป็นพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
๘) สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๙) เสนอแนะการปรับปรุงกฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet