ขอเชิญประชาชนร่วมแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู...

หากท่านผู้ใดมีข้อมูล  ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรว...

ประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้ร...

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติให้เปิดรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรร...