ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเ...

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน  ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั...

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 6/2559 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป...

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 6/2559 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้...