สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายเวลาการรับสมัครฯบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิเนติบัณ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายเวลาการรับสมัครฯบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิเนติบัณฑิตเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รอง ...

คู่มือแบบฝึกพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อมูลประกอบการฝึก Click ------------------------------------------------------------------------------...

ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

การรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย การขออน...