สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรื...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งทุกหน่วยพร้อม 100 % ดูแลความปลอดภัยและอำนวยค...

ด้วยในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันห...

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิคข้อมูลธุรกิจรักษาความปลอดภัย (ขั้นตอนการขออนุญาตตา...

การรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภั...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการสรรหาข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร เพื...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการสรรหาข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร เพื่อดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) ประจำป...